ผอ.สายัณห์ กลิ่นชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางอรุณ บุญอยู่

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวปาริฉัตร ท่าหิน

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวชไมยพร ประนามะเก

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นายจักรพันธ์ เรืองศิลป์

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวบุญพาสุข แสงทอง

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นายวชิรวุธ บัวคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นายดนุสรณ์ จงบวกกลาง

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวธนาภรณ์ พิมษร

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นายรัฐพงษ์ ยอดบุดดี

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวกัญญาณัฐ คงสา

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาวสุวรรณา กิจวรรณี

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นางสาววิราวรรณ์ สุขแสง

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

นายอดิศักดิ์ กระเดาไทย

ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน