1. แผนการสอน
  2. สื่อ
  3. บันทึกโฮมรูม
  4. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
  5. รายงานสอนซ่อมเสริม
  6. รายงานการอบรม (ถ้ามี)

(กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)