เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2527  จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านพรหมนิมิต   โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างจากคุณแม่ผ่อง  เจียมบุรเศรษฐ์  เป็นเงินจำนวน  66,000 บาท และชาวบ้านพรหมนิมิตอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับที่ดินได้รับบริจาคจากนายประยงค์ ฤทธิ์ฉ่ำ จำนวน 15 ไร่ 3 งาน การก่อสร้างเป็นแบบอาคารเรียนชั่วคราวเปิดทำการสอนในครั้งแรก เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2527  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน มีนายประสงค์   โกศล  เป็นครูผู้สอนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ ตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร มีนายสายัณห์ กลิ่นชาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

  1. ทิศเหนือ  ติดถนนสายวังสมบูรณ์ – เขาตาง้อก
  2. ทิศตะวันออก  ติดวัดพรหมนิมิต
  3. ทิศใต้  ติดพื้นที่ทำกินของ นางบุษบา  มหพรหม
  4. ทิศตะวันตก  ติดพื้นที่ทำกินของนายเที่ยง  หาระชอน

มีพื้นที่ทั้งหมด  15 ไร่  3 งาน  โดยจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ออกได้ดังนี้

  1. พื้นที่บริเวณเรียน  3  ไร่
  2. พื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง  9  ไร่
  3. พื้นที่ ที่อยู่อาศัย ( บ้านพักครู )  1  ไร่
  4. พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนพื้นที่ไร่เกษตร  ประมาณ  2  ไร่

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่5,หมู่8 ตำบลไทยอุดม และ หมู่8 ,หมู่ 9 และหมู่10 ตำบลคลองไก่เถื่อน

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่ราบเชิงเขาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน

 มีประชากรประมาณ 1,350 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดบ้านพรหมนิมิต อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การแห่เทียน การแต่งงาน งานบุญ งานบวชต่างๆ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาไม่สูงนัก และมีนักเรียนบางส่วนที่เป็นชาวกัมพูชา

นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โรงเรียนอยู่ใกล้กับชุมชน วัดพรหมนิมิต สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ไทร ถ้าน้ำเขาศิวะ มีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก เช่น ทางรัฐ อำเภอ และชุมชน วัด ให้การสนับสนุนตามกิจกรรมในบางกิจกรรม ข้อจำกัดของโรงเรียน เด็กส่วนใหญ่ฐานะยากจน ขาดเรียนบ่อยอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทาการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบ 3 ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 180 คน

ที่ตั้ง

แผนผังโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

(Master  plan)

สีประจำโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

    “สีน้ำเงิน-ขาว”

สีน้ำเงิน     หมายถึง     ความเข้มแข็ง  มานะ  อดทน  ความมั่นคง  รุ่งเรือง  

 สีขาว      หมายถึง      ความสะอาด  บริสุทธิ์  ความผ่องใส

ความหมายโดยรวม      ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าอย่างบริสุทธิ์

ปรัชญาโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ปรัชญา            ปญญาว   ธเนน   เสยโย

ความหมาย       ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

                “สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

“ความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เอกลักษณ์  : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์   : ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข

ที่ตั้งตามแผนที่ : 13.357525658945963, 102.24597213878485