วันต่อต้านยาเสพติด

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด