ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายแก้ปัญหามะเร็งครบวงจร โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ 11 – 20 ปี ได้กำหนดการให้บริการวัคซีนในกลุ่มนักเรียนหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (Shool – based vaccination) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถ ติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง OBEC Channel ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย