[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
เมนูหลัก
link สระแก้วเขต 1


อย.น้อย

 
แผนผังหน่วยงาน
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ
Click ดูประวัติ
นางอรุณ บุญอยู่
ครู คศ.3
ประจำชั้น ป.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสุมินตรา สารกระโทก
ครู คศ.1
ประจำชั้นอนุบาล 1
Click ดูประวัติ
นางจิราพร ธาดา
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นป.2
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริฉัตร ท่าหิน
ครู คศ.1
ประจำชั้น ป.5 น
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.3
Click ดูประวัติ
นายดุสิต คำหนองไผ่
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.3
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยารัตน์ พรมเหล่าล้อ
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.2
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยวรรณ คล้ายมงคล
ครู คศ.1
ประจำชั้น ป.4
Click ดูประวัติ
นางเมตตา ทองอร่าม
พนักงานราชการ
ประจำชั้น ป.1
Click ดูประวัติ
นางนิตยา ขาวสอาด
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.2
Click ดูประวัติ
นางอสมาภรณ์ ธนนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อนุบาล 3
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ เรืองศิลป์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีย์ เอี่ยมรอด
ครูผู้ช่วย
วิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกกาญจน์ ชิณหงส์
ครู ธุรการ
ธุรการโรงเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : บุคลากร
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 90ม.8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทร.037252108 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1
webmaster นายวันชาติ เพ็ชร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต e-mail tode_computer@hotmail.com โทร 081-0677422