จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ
ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ

1.  สภาพปัจจุบันที่เป็นจริง 
      โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา โดยเน้นการพัฒนากระบวนการวิชาการเป็นหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net , NT เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้อาชีพของนักเรียนลดน้อยลงนักเรียนขาดการเรียนรู้อาชีพหลักของชุมชน เช่น การเกษตรกรรม เป็นต้น

2. สภาพปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
     2.1 โรงเรียนมีข้อมูลด้านอาชีพในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจน
     2.2 นักเรียนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
     2.3 โรงเรียนยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย
     2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพบางอาชีพ ทำให้มีการเลือกประกอบอาชีพ

3. วิธีการแก้ปัญหา
      การดำเนินงานตามแผน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
      3.1 โครงการสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
      3.2 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
      3.3 โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้านอาชีพ
      3.4  โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3.5 โครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ

4.การดำเนินงานของโรงเรียน                                                                                                                    
     โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงงานและกิจกรรมดังนี้
     4.1 โครงการสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
          -  มีการจัดกิจกรรมสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     4.2 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
        - โรงเรียนได้มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากรในท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายในโรงเรียน เช่น การจักสาน การผูกผ้าประดับ  การทำขนมไทย เชื่อมโลหะ  ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
     4.3 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานด้านอาชีพ
          -  มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนจัดทำโครงงาน ได้แก่
               โครงงานทำแชมพูจากดอกอัญชัน
               โครงงานสมุนไพรผงเพื่อสุขภาพ
               โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะกรูด
               โครงงานเลี้ยงกบคอนโด
     4.4 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           -  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนและสภาพของชุมชน โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่
กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม
                กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
                กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
                กิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง
                กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล
                กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
     4.5 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
           -  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ จากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วจากโรงเรียนสายมิตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น

5. ผลการดำเนินงานของโรงเรียน
     1. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อทุกอาชีพและเกิดความสนใจในอาชีพที่สอดคล้องต่อตนเอง
     2. นักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
     3. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีวิชีวิตของนักเรียนในท้องถิ่น
          ตามโครงการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย
     4. โรงเรียนสามารถนำผลผลิตจากการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
     5. นักเรียนมีสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ      และทักษะ ของตนเอง

การเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
การผูกผ้าประดับ
 
การทำข้าวต้ม และขนมเทียน
 
 
การปลูกผักปลอดสารพิษ
 
 
     
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
 
 
     
การเลี้ยงปลานิล
 
     
การเลี้ยงกบคอนโด
 
     
การเพาะเห็ดฟาง
 
     
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 
     
การเลี้ยงหมู่หลุม
 
     
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
 
 

 

 
 
 
brbr"They need someone apt beat bell into the opposing crew and take the [defensive] coverage off," Rice said. "You've got that in fixed annihilate Vernon Davis. I thought [Crabtree] would be a mini more prolific nfl jerseys wholesalelast year"brbrRice said that Crabtree would behalf from dropping 10-15 pounds to get off the snap quicker.brbr"That'll be up to him apt tell that decision. You have to sacrifice yourself and put your team's best infl jerseys wholesalenterest at centre I don't actually know the fellow so I can't actually annotate aboard his go ethic. They feel there's latent there merely it'll be up apt him to advert 'I want to be the best recipient I must be acheap nfl nike jerseysnd I'm going apt must sacrifice some things.'"brbr[ Related: ]brbrWell, nobody did that with more proven production than Rice. If Crabtree wants the kind of character prototype he'll need to get better not matter nfl nike jerseyswho the 49ers' quarterback is among 2012,nba jerseys, he couldn't do any better. reports that the 49ers have targeted Mike Wallace and Vincent Jackson as possible upgrades, so Crabtree had better step it up. Becaucheap nfl nike jerseysse if Peyton Manning's your quarterback, and you act at the class Crabtree did last season, you can bet aboard a thermonuclear explosion sooner than afterward.brbrOther modish content aboard Yahoo! Sports:br? br? nfl nike jerseysbr?br
Jinzhou put over,Lee nirvana took his woman out of here,though he knew the cave there is a pool,there are several potential water Bandit flame dragon has not been burned,cnfl jerseys chinaompassionate Lee nirvana did not intend to ruthless.But did not take it back or flame dragon he would not take it back,just let it keep burning in the cave,for they can nonfl jerseyst escape the robbery to see providence. Lee nirvana is a woman with many winds magician,as well as water magician,fire department,bright line,that is not the soil sernhl jerseys wholesaleies and black magic.On the way Lee nirvana asked them to talk about some common mantra to him,in a short period of time Lee nirvana hold up a few of magic elements,so thatwholesale nfl jerseys they greatly praised Lee nirvana is God of creation handed down.To know that one will never seven spells,but in the book let out only one person,and that is God of creatinfl jerseys cheapon.