จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ
ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ

1.  สภาพปัจจุบันที่เป็นจริง 
      โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา โดยเน้นการพัฒนากระบวนการวิชาการเป็นหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net , NT เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้อาชีพของนักเรียนลดน้อยลงนักเรียนขาดการเรียนรู้อาชีพหลักของชุมชน เช่น การเกษตรกรรม เป็นต้น

2. สภาพปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
     2.1 โรงเรียนมีข้อมูลด้านอาชีพในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจน
     2.2 นักเรียนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
     2.3 โรงเรียนยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย
     2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพบางอาชีพ ทำให้มีการเลือกประกอบอาชีพ

3. วิธีการแก้ปัญหา
      การดำเนินงานตามแผน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้
      3.1 โครงการสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
      3.2 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
      3.3 โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานด้านอาชีพ
      3.4  โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3.5 โครงการแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ

4.การดำเนินงานของโรงเรียน                                                                                                                    
     โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงงานและกิจกรรมดังนี้
     4.1 โครงการสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
          -  มีการจัดกิจกรรมสำรวจอาชีพในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     4.2 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
        - โรงเรียนได้มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากรในท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายในโรงเรียน เช่น การจักสาน การผูกผ้าประดับ  การทำขนมไทย เชื่อมโลหะ  ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
     4.3 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานด้านอาชีพ
          -  มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนจัดทำโครงงาน ได้แก่
               โครงงานทำแชมพูจากดอกอัญชัน
               โครงงานสมุนไพรผงเพื่อสุขภาพ
               โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะกรูด
               โครงงานเลี้ยงกบคอนโด
     4.4 โครงการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           -  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนและสภาพของชุมชน โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่
กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม
                กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
                กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
                กิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง
                กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล
                กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
     4.5 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
           -  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ จากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วจากโรงเรียนสายมิตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น

5. ผลการดำเนินงานของโรงเรียน
     1. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อทุกอาชีพและเกิดความสนใจในอาชีพที่สอดคล้องต่อตนเอง
     2. นักเรียนมีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
     3. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีวิชีวิตของนักเรียนในท้องถิ่น
          ตามโครงการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย
     4. โรงเรียนสามารถนำผลผลิตจากการจัดกิจกรรมด้านอาชีพ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
     5. นักเรียนมีสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ      และทักษะ ของตนเอง

การเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนโดยการใช้วิทยากรในท้องถิ่น
การผูกผ้าประดับ
 
การทำข้าวต้ม และขนมเทียน
 
 
การปลูกผักปลอดสารพิษ
 
 
     
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
 
 
     
การเลี้ยงปลานิล
 
     
การเลี้ยงกบคอนโด
 
     
การเพาะเห็ดฟาง
 
     
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 
     
การเลี้ยงหมู่หลุม
 
     
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ