จุดเน้นที่  10 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล  เครือข่ายสถานศึกษาและผู้มี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงรุก

 

1. สภาพที่พบจริงในปัจจุบัน
          โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานตามความถนัด  และความสนใจ  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน  ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดศึกษาของโรงเรียน  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

2.  สภาพปัญหา
         2.1  บุคลากรไม่มีความพร้อม ขาดความสามารถ ไม่มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อทางด้าน ICT  บุคลากรขาดความรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรมตกแต่ง และตัดต่อภาพและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
         2.2   การจัดการศึกษาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครององค์กรทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

3.  วิธีการแก้ปัญหา
        โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมดังนี้
        3.1  โครงการครูดีมีคุณธรรม
                 -  จัดประชุมและอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
                 - สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่ในระดับที่สูงขึ้น
                 - การศึกษาดูงาน งานสัมนาสันบสนุนผลงานโรงเรียนในฝัน ที่จัหวัดระยอง และที่จังหวัดชลบุรี
                 - การพัฒนาทีมงาน การประชุมครูเครือข่าย
                 - การสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยการศึกษาดูงาน และมอบของขวัญในวันปีใหม่ และวันเกิด
          3.2  โครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรม
                 -  จัดอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
          3.3  โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 -  เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องการเล่นดนตรีโปงลาง การผูกผ้่าประดับอาคาร การจักสาน เป็นต้น
          3.4  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                 -   มอบทุนหยาดน้ำใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในวันแม่แห่งชาติ
                 -   โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก โดยการพานักเรียนไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตของนักโทษในเรือนจำ จังหวัดสระแก้ว
                 -   โครงการราชทัณฑ์เยี่ยมโรงเรียน โดยผู็บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ออกมาบรรยายความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
                 -   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการพิจารณาทุนช่วยเหลือนักเรียน

4. เป้าหมายของการดำเนินการ
             4.1  ครูร้อยละ  80  เปอร์เซ็นต์ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
             4.2  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
             4.3  เครือข่ายสถานศึกษาให้ความร่วมมือ และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
     
โครงการราชทัณฑ์เยี่ยมสถานศึกษา วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
 
     
 
     
 
     
 
     
การสนับสนุนจากชุมชนร่วมสืบสานประเพณีห่อข้าวต้ม และแห่เทียนเข้าพรรษา
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
 
     
คณะครูออกติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พบปะชุมชน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียน
 
     
 
     
 
     
หนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
     
 
     
  
 
 
Roger Goodell reissues kindness suspensions; Scott Fujita goes on the offensiveBy Brian McIntyre Scott Fujita (seen here surrounded 2009) is not by always happy with Roger Goodell. (Getty Images)brbrWhen a three-member appeals panel of four current and former players with the New Orleans Saints, linebacker quoted Stewie Griffin by declaring "victory is mine." That victory turned out to be short-lived,whatever as aboard Tuesday, NFL commissioner Roger Goodell reaffirmed the discipline for the four players while reducing the width of the suspensions for acheap nfl jerseysnd , the two former members of the Saints.brbrThe NFLPA immediately issued a statement.brbr"For more than six months, the NFL has ignored the facts, abused the process outlined among our collective bargaining agreement and failed to produce guarantee that the players intended to injure anyone, ever. The only certify that exists is the League's gross violation of just deserving process, transparency and impartiality during this process. Truth and fairness have been the casualties of the league's gainsay to grant that it might have made a mistake.brbr"We nfl jerseys cheapwant repeat this decision thoroughly and reiterate always options to defend our players' rights with vigilance."brbrThe four players have a 72-hour window to begin the supplicate process, during which period they can practice and activity among games. The issue with deciding if or never to chase an appeal is that Goodell appoints who will listen the appeal and could favor to do so himself. While those appeals would about certainly be denied, it would be a fitting step towards seeking an injunction blocking the suspensions from a allied decide.brbrAs fordiscount nfl jerseys the discipline, Vilma's season-long suspension was upheld,whereas Goodell said the veteran linebacker may remain aboard the Saints' "Physically Unable to Perform"list as the mandated six weeks,by which point his suspension longing begin. Vilma longing be paid while aboard the PUP list so he'll procure $564,706 of his $1.six million base salary for the 2012 season. Had Vilma's suspension never been vacated in September, he would have forfeited his plenary salary as this season.brbrVilma was never surprised onward the news that his suspension was upheld.nfl jerseys wholesalebrbrJust woke up from a nap this namely not news to me elated won't let him acknowledge he's wrong fellow died from a roach eating contest,instantly that's newsbrbrกช Jonathan Vilma (@JonVilma51) brbrSaints defensive annihilate Will Smith's four-game suspension remained intact as Goodell bottom that he busy within conduct adverse according endorsing the creation of the pay-for-performance/bounty agenda and made tangible contributions among support of the agenda although the truth that it offered incentives for cart-offs and knockouts."?If an entreat namenfl nike jerseysly unsuccessful, Smith want lose $194,118 surrounded salary this season.brbrReductions amid suspensions were granted to Hargrove, whose eight-game suspension was reduced to seven, with commissioner Goodell giving Hargrove five games medal for duration served. Hargrove went to training camp with the Green Bay Packers,but was released and remains a free agent If/when Hargrove signs with a current club he ambition only must sit out two games. Fujita, who has 14 tackles and a sack for the Cleveland Browns, had his suspension reduced from three games to one.wholesale nfl jerseysbr
Jinzhou put over,Lee nirvana took his woman out of here,though he knew the cave there is a pool,there are several potential water Bandit flame dragon has not been burned,cnfl jerseys chinaompassionate Lee nirvana did not intend to ruthless.But did not take it back or flame dragon he would not take it back,just let it keep burning in the cave,for they can nonfl jerseyst escape the robbery to see providence. Lee nirvana is a woman with many winds magician,as well as water magician,fire department,bright line,that is not the soil sernhl jerseys wholesaleies and black magic.On the way Lee nirvana asked them to talk about some common mantra to him,in a short period of time Lee nirvana hold up a few of magic elements,so thatwholesale nfl jerseys they greatly praised Lee nirvana is God of creation handed down.To know that one will never seven spells,but in the book let out only one person,and that is God of creatinfl jerseys cheapon.