จุดเน้นที่  10 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล  เครือข่ายสถานศึกษาและผู้มี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงรุก

 

1. สภาพที่พบจริงในปัจจุบัน
          โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานตามความถนัด  และความสนใจ  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน  ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดศึกษาของโรงเรียน  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

2.  สภาพปัญหา
         2.1  บุคลากรไม่มีความพร้อม ขาดความสามารถ ไม่มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อทางด้าน ICT  บุคลากรขาดความรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรมตกแต่ง และตัดต่อภาพและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
         2.2   การจัดการศึกษาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครององค์กรทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

3.  วิธีการแก้ปัญหา
        โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมดังนี้
        3.1  โครงการครูดีมีคุณธรรม
                 -  จัดประชุมและอบรมครูบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
                 - สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่ในระดับที่สูงขึ้น
                 - การศึกษาดูงาน งานสัมนาสันบสนุนผลงานโรงเรียนในฝัน ที่จัหวัดระยอง และที่จังหวัดชลบุรี
                 - การพัฒนาทีมงาน การประชุมครูเครือข่าย
                 - การสร้างขวัญ และกำลังใจ โดยการศึกษาดูงาน และมอบของขวัญในวันปีใหม่ และวันเกิด
          3.2  โครงการอบรม และพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรม
                 -  จัดอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
          3.3  โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 -  เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องการเล่นดนตรีโปงลาง การผูกผ้่าประดับอาคาร การจักสาน เป็นต้น
          3.4  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                 -   มอบทุนหยาดน้ำใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในวันแม่แห่งชาติ
                 -   โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก โดยการพานักเรียนไปเรียนรู้การดำเนินชีวิตของนักโทษในเรือนจำ จังหวัดสระแก้ว
                 -   โครงการราชทัณฑ์เยี่ยมโรงเรียน โดยผู็บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ออกมาบรรยายความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
                 -   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการพิจารณาทุนช่วยเหลือนักเรียน

4. เป้าหมายของการดำเนินการ
             4.1  ครูร้อยละ  80  เปอร์เซ็นต์ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
             4.2  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
             4.3  เครือข่ายสถานศึกษาให้ความร่วมมือ และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
     
โครงการราชทัณฑ์เยี่ยมสถานศึกษา วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
 
     
 
     
 
     
 
     
การสนับสนุนจากชุมชนร่วมสืบสานประเพณีห่อข้าวต้ม และแห่เทียนเข้าพรรษา
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
 
     
คณะครูออกติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พบปะชุมชน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียน
 
     
 
     
 
     
หนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน