จุดเน้นที่ 4 พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน
มีความสำนึกรักชาติไทยละน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ


สภาพที่พบจริงในปัจจุบัน

         โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ว่ามีคุณค่า คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำหลักคิด หลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จึงได้จัดทำโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพปัญหา

       ความเข้าใจ  ในกระบวนการประชาธิปไตย  ไม่เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่น ไม่เห็นคุณค่าและสำนึกรักในบ้านเกิดของตน  ขาดการออม  อย่างสม่ำเสมอ และไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหารายได้ให้กับตนเองและไม่นำประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

สิ่งที่ต้องแก้ไข  

-  ความรู้และการจัดการเรียนการสอน
-  ความรู้และการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรท้องถิ่น
-  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีที่ที่สำคัญในท้องถิ่น
-  เห็นคุณค่าและสำนึกรักในบ้านเกิดของตนเอง
-  การหารายได้ให้กับตนเองและนำประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการแก้ปัญหา

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เช่น กิจกรรมมวยไทย   การประกอบอาหาร    การผูกผ้าประดับอาคาร
- จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้านคุณธรรม  จริยธรรม เช่น กิจกรรม       
- จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และวันสำคัญของชาติ
- จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด  เช่น
       -  การเลี้ยงไก่ไข่
       -  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
       -  การปลูกผักปลอดสารพิษ
       -  การเลี้ยงหมูหลุม
       -  การเลี้ยงปลาดุก

โครงการเสาธง 5 นาที ปลูกฝังสำนึกรักชาติไทย
 
     
 
     
 
     
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
     
 
     
 
     
 
     
โครงการค่ายธรรมาวุธ พัฒนาแกนนำเด็ก
 
     
 
     
 
     
 
 
     
กิจกรรมวันสำคัญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
    เป้าหมายของการดำเนินการ
    -
    นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
    - นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน แก้ปัญหาเป็น ใช้ชีวิตด้วยความพากเพียร มีความรับผิดชอบวิริยะอุตสาหะ อดทน สามรถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และยังสามารถหารายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียนได้
    - นักเรียนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้