จุดเน้นที่ 4 พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน
มีความสำนึกรักชาติไทยละน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ


สภาพที่พบจริงในปัจจุบัน

         โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ว่ามีคุณค่า คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนนำหลักคิด หลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จึงได้จัดทำโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพปัญหา

       ความเข้าใจ  ในกระบวนการประชาธิปไตย  ไม่เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่น ไม่เห็นคุณค่าและสำนึกรักในบ้านเกิดของตน  ขาดการออม  อย่างสม่ำเสมอ และไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหารายได้ให้กับตนเองและไม่นำประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

สิ่งที่ต้องแก้ไข  

-  ความรู้และการจัดการเรียนการสอน
-  ความรู้และการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรท้องถิ่น
-  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีที่ที่สำคัญในท้องถิ่น
-  เห็นคุณค่าและสำนึกรักในบ้านเกิดของตนเอง
-  การหารายได้ให้กับตนเองและนำประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการแก้ปัญหา

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เช่น กิจกรรมมวยไทย   การประกอบอาหาร    การผูกผ้าประดับอาคาร
- จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้านคุณธรรม  จริยธรรม เช่น กิจกรรม       
- จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และวันสำคัญของชาติ
- จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด  เช่น
       -  การเลี้ยงไก่ไข่
       -  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
       -  การปลูกผักปลอดสารพิษ
       -  การเลี้ยงหมูหลุม
       -  การเลี้ยงปลาดุก

โครงการเสาธง 5 นาที ปลูกฝังสำนึกรักชาติไทย
 
     
 
     
 
     
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
     
 
     
 
     
 
     
โครงการค่ายธรรมาวุธ พัฒนาแกนนำเด็ก
 
     
 
     
 
     
 
 
     
กิจกรรมวันสำคัญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
    เป้าหมายของการดำเนินการ
    -
    นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
    - นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน แก้ปัญหาเป็น ใช้ชีวิตด้วยความพากเพียร มีความรับผิดชอบวิริยะอุตสาหะ อดทน สามรถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และยังสามารถหารายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียนได้
    - นักเรียนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 
br"Oh no he's coming. He'll get his cancer taken out after That's equitable the way it namely Rob Ryan said. "It's a colossal thing as him. It's a big thing for the Ryans."brbrIt namely a colossal thing for the vacation of the nation likewise especially given Rex Rycheap jerseysan's penchant for the outlandish. Last December, the Jets brain consultant was at the center of a scandal involving his appearing among a mild-foot fetish video with his wife, something which he dismissed because a "personal material"brbrFor Rob Ryan, it was anythinnfl nike jerseysg barely"personal" and surrounded truth was a accident to rib his sibling beyond.brbr"He namely a mini freaky, I suspect I don't know," Rob Ryan said. "I favor everything almost it. My wife, she's got great feet also She's got everything fine"brbrFor his brother in discount nfl jerseys free shippingNew Jersey, it wasn't a laughing stuff.brbr"If it is a personal substance then afterward it namely a personal matter quickly Rex Ryan said. "And will be years afterward"brbrKristian R. Dyer can be followed along?brbrOther modish stories on Yahoo! Sports:br? br? br?bhttp://golfcarsoflouisiana.com/pages/top.htmr
Jinzhou put over,Lee nirvana took his woman out of here,though he knew the cave there is a pool,there are several potential water Bandit flame dragon has not been burned,cnfl jerseys chinaompassionate Lee nirvana did not intend to ruthless.But did not take it back or flame dragon he would not take it back,just let it keep burning in the cave,for they can nonfl jerseyst escape the robbery to see providence. Lee nirvana is a woman with many winds magician,as well as water magician,fire department,bright line,that is not the soil sernhl jerseys wholesaleies and black magic.On the way Lee nirvana asked them to talk about some common mantra to him,in a short period of time Lee nirvana hold up a few of magic elements,so thatwholesale nfl jerseys they greatly praised Lee nirvana is God of creation handed down.To know that one will never seven spells,but in the book let out only one person,and that is God of creatinfl jerseys cheapon.