จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ

ความสำคัญและความเป็นมา
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และรองรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ปี
            โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในขึ้น เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน แนวทางการจัดการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินชีวิตภายในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           2. เพื่อนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
           3. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
           4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา

วิธีดำเนินงาน
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และรองรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ปี
           1. โรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โดยจัดบุคลากรให้เหมาะกับงาน และความสามารถ
           2.โรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
           3.โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
           4. โรงเรียนปรับปรุงทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก ให้เป็นปัจจุบัน
           5. โรงเรียนปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ
           6. โรงเรียนดำเนินการประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
           7. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
          8. โรงเรียนนำข้อมูลจากการประเมิน มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน

ผลการดำเนินงาน

                                    โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตมีระบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยมีการกระจายอำนาจการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง