จุดเน้นที่ 2 ลดอัตราการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ขึ้นไป  อ่านออกได้ทุกคนและส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

สภาพปัจจุบันและปัญหา
      จากการสำรวจของฝ่ายวิชาการในต้นปีการศึกษา 2553 ปรากฏว่า  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป  อ่านหนังสือไม่ได้ดังตารางต่อไปนี้

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน   (คน)

อ่านไม่ออก

อ่านไม่คล่อง

เขียนไม่ได้

เขียนไม่คล่อง

ป.2

12

6

2

6

2

ป.3

22

9

4

9

4

ป.4

12

-

5

-

5

ป.5

20

3

2

3

2

ป.6

24

2

2

2

2

รวมระดับ
ประถมศึกษา

90

20

15

20

15

ม.1

12

1

1

1

1

ม.2

14

2

1

2

1

ม.3

19

2

-

2

-

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

45

5

2

5

2

รวมทั้งสิ้น

135

25

17

25

17

โดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราการอ่านไม่ได้สูงถึงร้อยละ  44.12 ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างมาก  เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการอ่านไม่ออกปรากฏว่ามีสาเหตุ ดังนี้
1. พฤติกรรมการอ่าน  พบว่า  นักเรียนสามารถท่อง  ก ไก่ –  ฮ นกฮูก ได้  แต่ไม่สามารถอ่านพยัญชนะทีละตัวได้ถูกต้องทั้งหมด 
2. นักเรียนประสมสระไม่ได้  อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ได้  อ่านคำที่มีตัวควบกล้ำไม่ได้  และอ่านคำที่มีตัวการันต์ไม่ได้
3. ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของนักเรียนมีความแตกต่างกัน

วิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  จากสาเหตุดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา  โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1. หาสาเหตุของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในช่วงเวลาพักกลางวัน  หรือช่วงที่ว่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความแตกต่างของสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน
3. จัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ที่มีสาเหตุเหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน
4. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

 

กิจกกรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

5. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน  เช่น
- การสอนซ่อมเสริม  การอ่านพยัญชนะ  การอ่านสระ  การผันวรรณยุกต์ การอ่านคำควบกล้ำ ฯลฯ
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน  การทำหนังสือทำมือ  การเล่านิทาน การอ่านข่าวและเสียงตามสาย  กิจกรรมชวนกันอ่านหนังสือ
 

กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า

     
 

กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงตามสาย

     
 

กิจกรรมเล่านิทาน

 

กิจกรรมชวนกันอ่าน

  - การจัดกิจกรรมพัฒนาการเขียน การคัดลายมือ  การเขียนตามคำบอก  การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนข่าวมาอ่านออกเสียงตามสาย
  - กิจกรรมครูพ่อ ครูแม่ โดยให้พ่อและแม่เป็นครูสอนลูกอ่านขณะอยู่บ้าน  แล้วบันทึกการอ่านมาส่งครู
 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการทดสอบการอ่าน  การเขียนโดยใช้แบบทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ผลการดำเนินงาน
     จากการดำเนินงานตามกิจกรรมปรากฏว่าสามารถลดอัตราการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  รายละเอียด ดังนี้

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน   (คน)

อ่านไม่ออก

อ่านไม่คล่อง

เขียนไม่ได้

เขียนไม่คล่อง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ป.2

12

6

2

2

1

6

2

2

1

ป.3

22

9

2

4

1

9

2

4

1

ป.4

12

-

-

5

1

-

-

5

1

ป.5

20

3

1

2

1

3

1

2

1

ป.6

24

2

-

2

1

2

-

2

1

รวมระดับ
ประถมศึกษา

90

20

5

15

5

20

5

15

5

ม.1

12

1

1

1

-

1

1

1

-

ม.2

14

2

2

1

-

2

2

1

-

ม.3

19

2

2

-

-

2

2

-

-

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

45

5

5

2

-

5

5

2

-

รวมทั้งสิ้น

135

25

10

17

5

25

10

17

5

จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกคงเหลืออยู่ จำนวน 10 คน ซึ่งนักเรียนทั้ง 10 คนที่เหลือนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ทั้งสิ้น

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

  • แบบฝึกหัดอ่านพยัญชนะ
  • แบบฝึกหัดอ่านสระ
  • แบบฝึกอ่านประสมสระ
  • คำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  • คำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  3