จุดเน้นที่ 2 ลดอัตราการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ขึ้นไป  อ่านออกได้ทุกคนและส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

สภาพปัจจุบันและปัญหา
      จากการสำรวจของฝ่ายวิชาการในต้นปีการศึกษา 2553 ปรากฏว่า  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป  อ่านหนังสือไม่ได้ดังตารางต่อไปนี้

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน   (คน)

อ่านไม่ออก

อ่านไม่คล่อง

เขียนไม่ได้

เขียนไม่คล่อง

ป.2

12

6

2

6

2

ป.3

22

9

4

9

4

ป.4

12

-

5

-

5

ป.5

20

3

2

3

2

ป.6

24

2

2

2

2

รวมระดับ
ประถมศึกษา

90

20

15

20

15

ม.1

12

1

1

1

1

ม.2

14

2

1

2

1

ม.3

19

2

-

2

-

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

45

5

2

5

2

รวมทั้งสิ้น

135

25

17

25

17

โดยเฉพาะในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราการอ่านไม่ได้สูงถึงร้อยละ  44.12 ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างมาก  เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการอ่านไม่ออกปรากฏว่ามีสาเหตุ ดังนี้
1. พฤติกรรมการอ่าน  พบว่า  นักเรียนสามารถท่อง  ก ไก่ –  ฮ นกฮูก ได้  แต่ไม่สามารถอ่านพยัญชนะทีละตัวได้ถูกต้องทั้งหมด 
2. นักเรียนประสมสระไม่ได้  อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ได้  อ่านคำที่มีตัวควบกล้ำไม่ได้  และอ่านคำที่มีตัวการันต์ไม่ได้
3. ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน  มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของนักเรียนมีความแตกต่างกัน

วิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  จากสาเหตุดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา  โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1. หาสาเหตุของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในช่วงเวลาพักกลางวัน  หรือช่วงที่ว่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความแตกต่างของสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน
3. จัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ที่มีสาเหตุเหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน
4. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

 

กิจกกรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

5. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน  เช่น
- การสอนซ่อมเสริม  การอ่านพยัญชนะ  การอ่านสระ  การผันวรรณยุกต์ การอ่านคำควบกล้ำ ฯลฯ
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน  การทำหนังสือทำมือ  การเล่านิทาน การอ่านข่าวและเสียงตามสาย  กิจกรรมชวนกันอ่านหนังสือ
 

กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า

     
 

กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงตามสาย

     
 

กิจกรรมเล่านิทาน

 

กิจกรรมชวนกันอ่าน

  - การจัดกิจกรรมพัฒนาการเขียน การคัดลายมือ  การเขียนตามคำบอก  การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนข่าวมาอ่านออกเสียงตามสาย
  - กิจกรรมครูพ่อ ครูแม่ โดยให้พ่อและแม่เป็นครูสอนลูกอ่านขณะอยู่บ้าน  แล้วบันทึกการอ่านมาส่งครู
 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการทดสอบการอ่าน  การเขียนโดยใช้แบบทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ผลการดำเนินงาน
     จากการดำเนินงานตามกิจกรรมปรากฏว่าสามารถลดอัตราการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  รายละเอียด ดังนี้

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน   (คน)

อ่านไม่ออก

อ่านไม่คล่อง

เขียนไม่ได้

เขียนไม่คล่อง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

ป.2

12

6

2

2

1

6

2

2

1

ป.3

22

9

2

4

1

9

2

4

1

ป.4

12

-

-

5

1

-

-

5

1

ป.5

20

3

1

2

1

3

1

2

1

ป.6

24

2

-

2

1

2

-

2

1

รวมระดับ
ประถมศึกษา

90

20

5

15

5

20

5

15

5

ม.1

12

1

1

1

-

1

1

1

-

ม.2

14

2

2

1

-

2

2

1

-

ม.3

19

2

2

-

-

2

2

-

-

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

45

5

5

2

-

5

5

2

-

รวมทั้งสิ้น

135

25

10

17

5

25

10

17

5

จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกคงเหลืออยู่ จำนวน 10 คน ซึ่งนักเรียนทั้ง 10 คนที่เหลือนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ทั้งสิ้น

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

  • แบบฝึกหัดอ่านพยัญชนะ
  • แบบฝึกหัดอ่านสระ
  • แบบฝึกอ่านประสมสระ
  • คำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  • คำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  3
 
 
Calvin Johnson doesnกฏt attention what Cris Carter thinksBy yahoo_calvin_johnson2There's no question that former , and Miami Dolphins receiver Cris Carter is one of the greatest of all duration along his position. He's third all period within career receptions with 1,101, eighth within receiving yards with 13,899, and fourth all phase in receiving touchdowns with 130. He should have been a first-ballot Hall of Famer,but he's had to await (hopefully never likewise much longer), and that's a disgrace Few pdiscount nfl jerseyslayers figured things out better after a coarse start and mined their potential than Carter did.brbrThat said, Carter has a access to work as an analyst. Asked last Friday forward ESPN's Mike Greenberg and Mike Golic to new a account of the height receivers in the game today, Carter had one prominent omission. He named Andre Johnson, Larry Fitzgerald, Greg Jennings, Reggie Wayne, DeSean Jackson and Roddy White. He didn't nominate Calvin Johnson of the Detroit Lions, and when Greenberg and Golic questionnfl jerseys chinaed him about it, .brbr"Calvin Johnson, he's quite quite comely along Madden and Tecmo Bowl alternatively whatever they're playing now But aboard film while I watch layer and I break down the layer he's not to the point of these guys yet That doesn't average he can't play He just never there yet [...]?brbr"...We're trying to determine greatness and conflict aboard the NFL game. Calvin Johnson, you don't must double-team him to take him out of the game. Now,nfl nike jerseys cheap, I made eight Pro Bowls. nfl jerseys chinaI made it with five revise quarterbacks. They weren't entire great. So I don't absence to hear the forgive that I'm never playing with a great quarterback.["]brbrWell, that's a morsel revisionist. First of all, Johnson gets doubled as often as any receiver among the NFL, and he still puts up preposterous mathematics?That's easy to see on tape,as his "complementary receivers" have been league-average by best and pathetic along worst. While Carter was ripping it up with Jake Reed and Randy Moss for the Vicheap nfl nike jerseys wholesalekings along his pinnacle Johnson has had battery-mates prefer Shaun McDonald, Mike Furrey, Roy E. Williams, Bryant Johnson and Nate Burleson. Not accurate Murderer's Row there. And Carter still had better quarterbacks than Shaun Hill, Daunte Culpepper, Dan Orlovsky, Jon Kitna, and the interesting merely oft-injured Matthew Stafford.brbrIn fact I think Carter got caught amid forgetting Johnson and just didn't absence to acknowledge it,for he after backtracked from his aboriginal account On Monday, with tnfl jerseys cheaphe two Mikes still talking almost it, and said that "[Johnson namely right there with the altitude five.? I may have given Reggie Wayne a award"brbrOr, he just forgot nearly Johnson and refused to grant it.brbrIn any case, . "I'm never actually tripping," Johnson told the Detroit Free Press aboard Monday. "I don't actually consideration I don't actually hear I didn't even know what happened until an of the guys told me the additional daytime I have my remarks,barely I'm going to reserve that to myself."nfl nike jerseysbr
Jinzhou put over,Lee nirvana took his woman out of here,though he knew the cave there is a pool,there are several potential water Bandit flame dragon has not been burned,cnfl jerseys chinaompassionate Lee nirvana did not intend to ruthless.But did not take it back or flame dragon he would not take it back,just let it keep burning in the cave,for they can nonfl jerseyst escape the robbery to see providence. Lee nirvana is a woman with many winds magician,as well as water magician,fire department,bright line,that is not the soil sernhl jerseys wholesaleies and black magic.On the way Lee nirvana asked them to talk about some common mantra to him,in a short period of time Lee nirvana hold up a few of magic elements,so thatwholesale nfl jerseys they greatly praised Lee nirvana is God of creation handed down.To know that one will never seven spells,but in the book let out only one person,and that is God of creatinfl jerseys cheapon.